Proiecte europene de 21 milioane lei și guvernamentale de 19 milioane lei au fost atrase în ultimii ani de primăria Brad!

articol publicat în iulie 29, 2020

Florin Cazacu, primarul municipiului Brad, a prezentat astăzi pe pagina web a primăriei Brad, cele 5 proiecte obținute prin accesarea fondurilor disponibile prin Programul Operațional Regional, Programul Operațional Capital Uman și Programul Operațional Capacitate Administrativă, care se află în prezent în implementare.

PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE

Valoarea totală a acestora este de : 20,700,672.66 lei din care finanțare nerambursabilă reprezintă: 17,710,592.17 lei și contribuție proprie: 2,990,080.49 lei.

Comunitatea Brad – Acceptă sprijinul nostru!

 • Proiect în care Primăria municipiului Brad are calitatea de partener, alături de Asociația NON PROFIT L & C CONSULTING, în calitate de lider și Școala Gimnazială ”Mircea Sântimbreanu” și SC Interlog Com SRL, în calitate de parteneri.
 • Faza: în implementare
 • Sursa de finanțare: Programul Operațional Capital Uman; Componenta 1 – Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360) în comunitățile marginalizate, Axa Prioritara – Incluziunea sociala si combaterea sărăciei, Operațiunea – Reducerea numărului de comunității marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate, Schema de ajutor de stat Dezvoltare Locala Integrata (DLI 3600) în comunitățile marginalizate.
 • Valoarea totală a proiectului: 26,169,068.42 lei, din care 2.591.743,50 lei finanțare europeană nerambursabilă aferentă partenerului Primăria municipiului Brad și 106154,20 lei contribuție acestuia.
 • Rezultate așteptate pentru activitatea partenerului Primăria municipiului Brad: – 4 blocuri de locuințe vor beneficia de reabilitare termica; 183 de locuințe vor beneficia de scăderea pierderilor de căldura.

Eficientizare energetica a imobilului ambulatoriu si dispensar T.B.C. a Spitalului Municipal Brad, Jud. Hunedoara

 • Faza : în implementare
 • Valoarea totală a proiectului: 6,717,036.15 lei , din care  4,058,824.64 lei finanțare europeană nerambursabilă și 2,658,211.51  lei contribuție solicitant.
 • Sursa de finanțare: Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice.
 • Activități desfășurate: Lucrări de reabilitare termica a elementelor de anvelopa, Lucrările de înlocuire a sistemelor de instalatii termice, Lucrări de implementare a sistemelor de producere a energiei din surse alternative, Lucrări de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior, Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat in clădiri, LUCRARI CONEXE care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare, cum ar fi:  inlocuirea sarapantei si a invelitorii a sistemelor de preluare a apelor meteroice respectiv a jgheaburilor si burlanelor existente care vor ramanae aparente pe fatada, demontarea aparatelor de clima aparente pe fatada si trecerea la un sistem centralizat, inlocuirea finisajelor interioare, instalarea de rampe accesibile persoanelor cu dizabilitati din spatiul public, pana la parterul spitalului insotite de placute Braille si placute in culori disonante, modernizarea instalatiilor electrice prin integrarea in plafon a corpurilor de iluminat pe LED.

Dezvoltarea infrastructurii de învățământ antepreșcolar și preșcolar în Mun. Brad, Jud. Hunedoara

 • Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional, AXA PRIORITARĂ 10 ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”,  PRIORITATEA DE INVESTIȚII 10.1. ”Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare”, Obiectivul specific 10.1 ”Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”.
 • Faza: În implementare
 • Propune: construirea unei grădinițe moderne, ce va deservi  8 grupe de copii, reabilitarea și modernizarea corpurilor de clădire existente, dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor antepreșcolari și preșcolari, pentru derularea de activități educative și achiziționare de obiecte de inventar și/sau mijloace fixe, necesare desfășurării etapelor procesului educațional, în vederea creării condiţiilor necesare pentru dezvoltarea fizică şi psihică armonioasă şi integrării eficiente în viaţa şcolară şi socială a copiilor.
 • Rezultate așteptate: Investiția va asigura minim 200 de locuri pentru copii de vârstă antepreșcolară și preșcolară (beneficiari direcți), într-o gradiniță cu confort și dotări moderne.
 • Valoarea totală a proiectului: 5,451,895.06 lei, din care  5,342,857.14 lei finanțare europeană nerambursabilă și 109037,92 lei contribuție solicitant.

Creșterea gradului de transparență în administrația publică locală și facilitarea accesului cetățeanului la serviciile publice în format electronic la nivelul Municipiului Brad

 • Sursa de finanțare: Programul Operațional Capacitate Administrativă; Axa Prioritară 2 ”Administrație publica si sistem judiciar accesibile si transparente” Obiectivul Strategic 1 ”Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”
 • Faza: în implementare
 • Proiectul propune: consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Municipiului Brad, prin simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectivă back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), și front-office pentru serviciile publice furnizate. Aceasta se va realiza prin: Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni, în legătură cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, atât din perspectivă back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), cât și front-office. În acest sens sunt avute în vedere achiziția și implementarea unei platforme integrate pentru arhivarea electronică, respectiv a unei platforme integrate (portal web, aplicație pentru dispozitive mobilă) pentru servicii electronice complete (inclusiv semnătură electronică), a unui terminal interactiv de tip self-service pentru servicii electronice. Platforma integrată pentru servicii electronice este bazată pe implementarea următoarelor principii: One Stop Shop pentru livrarea de servicii publice electronice; utilizarea inteligentă a informațiilor disponibile prin aplicarea principiului înregistrării “o singură dată” a datelor – conceptul  de identitate electronică a cetățeanului; spațiul privat virtual al cetățeanului în relația cu primăria. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul Municipiului Brad, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avută în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea și certificarea competențelor/cunoștințelor dobândite pentru 55 persoane din cadrul grupului țintă, în ceea ce privește utilizarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului . Obiectivul general al serviciilor de instruire îl constituie familiarizarea cu componentele soluţiei informatice implementate, prin însuşirea cunoştinţelor necesare utilizării aplicaţiilor, deprinderea funcţionalităţilor și a modului de folosire a acestora, înțelegerea implicațiilor și avantajelor raportate la realizarea obiectivelor specifice aferente proiectului.
 • Valoarea totală a proiectului: 2,120,857.85 lei, din care  2,078,440.71 lei  finanțare europeană nerambursabilă și 42,417.14 lei contribuție solicitant

Consolidarea Capacității Administrative a UAT Municipiul Brad

 • Sursa de finanțare: Programul Operațional Capacitate Administrativă; Axa Prioritară 2 ”Administrație publica si sistem judiciar accesibile si transparente” Obiectivul Strategic 1 ”Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP” CP13 – Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.
 • Faza: în implementare
 • Obiectivul general al proiectului consta în consolidarea capacitații instituționale si eficientizarea activității la nivelul Municipiului Brad prin planificare strategica, proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni si formarea personalului.
 • Obiectivele specifice ale proiectului:
 • Realizarea de proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor si elaborarea documentațiilor de planificare strategica: Criterii de prioritare a investițiilor în sectoarele educație, sănătate, asistenta sociala, infrastructura (mediu si transport) pentru realizarea bugetului aferent anului 2021 sau 2022, politici publice ce necesita resurse financiare din bugetele aferente anilor 2021 si 2022, Strategia integrata de dezvoltare urbana a Municipiului Brad 2021-2027, Planul de Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului Brad pentru perioada 2021-2027, Planul Strategic Instituțional 2021-2022.
 • Implementarea unor masuri de simplificare pentru cetățeni, în legătura cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor prin implementarea si utilizarea GIS în administrația publica.
 • Dezvoltarea cunoștințelor si abilitaților personalului din cadrul Municipiului Brad, în vederea sprijinirii masurilor vizate de proiect.
 • Valoarea totală a proiectului: 3.712.985,90 lei din care 3.638.726,18 lei finanțare europeană nerambursabilă și 74.259,72 lei contribuție solicitant.

PROIECTE ÎN EVALUARE

Îmbunătățirea calității vietii in Municipiul Brad, Componenta – Modernizare si dotare centru cultural multifuncțional din Municipiul Brad ,Componenta – Refacere si modernizare str. Independentei si str. Liceului din Municipiul Brad

 • Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional, Axa 13/1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România.
 • Faza: Precontractare
 • Proiectul propune: Modernizarea si dotarea unui centru cultural multifuncțional cu o suprafata construita de 365 mp, suprafata desfasurata 485 mp, destinat cu precadere tinerilor si altor grupuri defavorizate intr-un spatiu curent neutilizat, in vederea dezvoltarii serviciilor culturale din municipiu si cresterii atractivitatii municipiului pentru populatia sa (in special cea tanara), pentru populatia comunelor inconjuratoare si pentru turisti.
 • Refacerea si modernizarea drumurilor publice inclusiv trotuare – străzile de acces la Centrul Cultural Multifunctional: Str. Independentei si Str. Liceului, in lungime totala de 800 m, in vederea cresterii numarului de beneficiarilor directi ai spatiului public reabilitat si modernizat si facilitarii accesului nemotorizat (pietonal) si motorizat la Centrul Multifunctional.
 • Valoarea totală a proiectului: 4161871,08 lei –, din care  4081294,50 lei finanțare europeană nerambursabilă  și 80576,58 lei contribuție solicitant.

Modernizare și extindere sistem iluminat public în municipiul Brad

 • Sursa de finanțare: POR/300/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.
 • Faza: Precontractare
 • Proiectul propune: Cresterea eficientei energetice a sistemului de ilminat public in Municipiul Brad, judetul Hunedoara prin realizarea de investiitii in modernizarea si extinderea sistemului de iluminat la nivelul municipiului, prin: – Imbunătăţirea calităţii iluminatului public in Municipiul Brad prin modernizarea si extinderea a 32.982,00 ml sistem de iluminat public, instalarea a 1633 corpuri de iluminat si a unui nr de 6 stalpi de iluminat noi; – Optimizarea consumului de energie la nivelul Municipiului Brad prin  crearea unui  sistem de telegestiune care asigura controlul unui numar de 1640 puncte luminoase; – Utilizarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice prin instalarea a 3 panouri fotovoltaice.
 • Valoarea totală a proiectului: 10.163.946,17 lei –, din care  9.960.667,22 lei finanțare europeană nerambursabilă și 203.278,95 lei contribuție solicitant.

Din surse guvernamentale, valoare totală a proiectelor de investiții în ultimii trei-patru ani este de 19.267.953,60 lei, finanțări obținute prin PNDL și CNI!

 • Modernizare DC 10 Brad-Valea Bradului, km 5+300-7+300 în valoare de 1.351.029,95 lei, prin PNDL 1
 • Modernizare DC 170B Brad-Mesteacan km 0+000-km 5+750 – Municipiul Brad, judetul Hunedoara, în valoare de 7.842.645,00 lei, prin PNDL2

CNI – Compania Națională de Investiții

 • Lucrari de executie Reparatie capitala la cladirea cinematograf Zarandul din mun Brad, în valoare de 5.080.998,65 lei.
 • Sala de sport Str. Libertatii, nr. 23, în valoare de 4.993.280,00 lei

 1,385 vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *