Apuseni Info

Ştiri și informații din Apuseni

Misiune Imposibilă: CFR Călători va opera pe ruta feroviară Ineu – Brad doar dacă este asigurat un „minim echilibru financiar”

articol publicat în noiembrie 2, 2020

2021 este anul în care este foarte probabil ca locuitorii de Valea Crișului Alb să-și ia la revedere de la transportul feroviar, după ce CFR Călători a răspuns interpelării depuse de deputatul Florin Tripa în care a menționat că își „exprimă disponibilitatea de a analiza solicitarea de operare pe secţia Ineu – Brad , în fapt Arad- Santana” dar că va opera pe rută numai în condiţiile în care „se va asigura un minim echilibru financiar, anume acoperirea prin compensaţia acordată sau din alte surse, asigurate inclusiv prin implicarea si angajarea autorităţilor locale”.

Practic CFR Călători ne spune că nu sunt bani pentru a menține această rută și că va putea opera doar cu implicarea autorităţilor locale din zonă, ceea ce evident nu este realizabil.

Vă reamintim, de la 1 ianuarie pe ruta Arad – Brad nu va mai circula niciun tren, în prezent cele trei trenuri care tranzitau ruta aparținând companiei Regio Călători SRL care a anunțat că din 2021 se retrage de pe această rută. Practic trenurile din Arad se vor opri în Ineu.

Vă redăm INTEGRAL răspunsul CFR Călători prin ministrul transporturilor, Lucian Bode:

Stimate domnule deputat,

Referitor la interpelarea dumneavoastră, transmisă ministerului nostru, având ca obiect “Situaţia legăturilor feroviare pe linia Ineu-Brad şi retur”, vă comunicăm următoarele:

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) – în calitate ei de instituţie de stat ce are ca principal obiect de activitate încheierea şi gestionarea contractelor de servicii publice solicită permanent operatorilor feroviari de transport de călători să-şi reanalizeze posibilităţile pentru refacerea unor rute afectate de scăderea capacităţii de transport, respectiv să introducă pe aceste rute un număr minim necesar de 2 perechi de trenuri pe zi, în vederea asigurării mobilităţii publicului călător în zonele aferente rutelor respective.

în acest sens, ARF a primit de la SC Regio Călători S.R.L, în data de 15.09.2020. o notificare ce avea ca subiect încetarea operării pe secţia de circulaţie neinteroperabilă Mintia Brad • Vaţa

• Gurahonţ Ineu, începând cu data de 01.01.2021.

Astfel. în conformitate cu atribuţiile stabilite în legea de înfiinţare a ARF. O.U.G. nr.62/2016. autoritatea a solicitat un punct de vedere asupra problemei menţionate, de la factorii direct interesaţi şi implicaţi în rezolvarea situaţiei, după cum urmează:

• De la SC Regio Călători S.R.L, prin care eram informaţi de către aceştia că decizia respectivă a fost luată din cauza lipsei de personal şi a resursei umane calificate, necesară pentru deservirea trenurilor ce trebuie să opereze pe secţia respectivă;

• De la la administratorul Infrastructurii feroviare Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA. care a transmis următorul răspuns:

o la data de 14.10.2020, secţia Mintia Brad Vaţa – Gurahonţ Ineu era închiriată gestionarului de infrastructură RC-CF Trans SRL Braşov, în baza contractului nr.91/22.09.2011 (menţionăm că durata de valabilitate a contractului oricum a expirat în data de 21.09.2020); o secţia anterior menţionată va reintra în gestionarea CNCF”CFR”SA în data de 21.10.2020, ca urmare a notificării gestionarului de infrastructură RC-CF Trans SRL Braşov nr.955/S/18.03.2020;

• De la operatorul de transport feroviar public de călători cu capital de stat, SNTFC „CFR Călători” SA, care a precizat faptul că: ”Pentru operarea pe secţia în cauză, la acest moment, CFR Câlâtori nu dispune de logistica necesară (unităţi de mentenanţâ arondate zonei, spaţii în care sâ se realizeze odihna personalului de tren la cap de secţie, material rulant şi personal din zona funcţiilor critice, etc). cu atât mai mult cu cât tipul de material rulant care trebuie utilizat este de tip automotor. ”

ARF consideră că SNTFC „CFR Călători” SA trebuie sâ asigure continuitatea serviciilor publice de transport feroviar de câlâtori pe secţia de circulaţie neinteroperabilă Mintia

• Brad – Vaţa – Gurahonţ – Ineu, având în vedere prevederilei

• art.22, alin.(1) din Anexa 1 a H.G. nr.643/2011, actualizată: unde se precizează, cităm: ..în cazul în care operatorul economic care preia în exploatare secţii de circulaţie aparţinând infrastructurii feroviare neinteroperabile încetează oricare dintre serviciile asumate prin contractul de închirierc a secţiei/secţiilor de circulaţie. C.F.R. va prelua secţia/secţiile respective, iar C.F.R. Călători va prelua operarea trenurilor de călători din pachetul minim social pe secţia/secţiile respectivă/respective.

• art.3, alin.(15) din Anexa 1 la H.G. nr. 146/20.02.2020, actualizată prin Actele adiţionale nr.1 si nr.2, aprobate prin OMTIC nr.965/2020 şi prin OMTIC nr. 1477/2020, unde se precizează: „în cazul în care operatorii feroviari cu capital privat sunt în situaţia de a nu îşi putea îndeplini obligaţiile de serviciu public. „CFR Călători” SA va prelua în totalitate sau în parte executarea activităţilor operatorilor în cauză pentru asigurarea continuităţii serviciilor publice, situaţie în care / se va acorda compensaţia corespunzătoare acestor servicii, în condiţiile legii”.

ARF apreciază ca o posibilă rezolvare a acestei situaţii ar putea fi luarea in considerare de către CNCF „CFR” SA a eliminării segmentului cf Mintia-Păuliş, din cadrul Contractului de închiriere a secţiei de circulaţiei Ineu-Brad, încheiat cu gestionarul infrastructurii feroviare neiteroperabile RC-CF TRANS SRL. astfel încât atât acest agent economic, cât şi Regio Călători SRL să-şi reanalizeze deciziile de restrângere a activităţii pe secţia mai sus-amintită, ţinând cont că ambele societăţi comerciale fac parte din acelaşi grup de firme.

Conform HG nr. 1696/2006 privind aprobarea Regulamentului pentru alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară, se face cu 6 luni înainte de punerea în aplicare a noului plan de mersi pentru planul de mers de tren 2020/2021 data fiind 13 Iunie 2020) operatorii de transport feroviar de călători, în cazul de faţă • CFR Călători, transmit către administratorul infrastructurii feroviare • CFR SA • cererea de alocare a capacităţii de infrastructura feroviară, în fapt OTF solicită alocarea de trase indicând printre altele: ruta, rangul de tren, opririle comerciale, tipul de remorcare, perioada de circulaţie.

Astfel, fiecare operator feroviar, în funcţie de cerinţele de piaţă si de logistica de care dispune (materialul rulant şi starea tehnică a acestuia, resursele umane • în special în cazul funcţiilor criticemecanic locomotiva, revizor tehnic vagoane, şef tren, dispunerea si dotarea tehnica a subunităţilor de mentenanţă, etc). îşi stabileşte, în limitele resurselor financiare, volumul de activitate şi transmite solicitarea de alocare a capacităţii de infrastructură către CFR SA.

La momentul transmiterii cererii de alocare de capacitate pentru planul de mers de tren 2020/2021 (data limită de transmitere a cererii fiind 15 iunie 2020, conform adresei Direcţiei Trafic, Serviciul mersuri de tren. nr. 4/3/26/7.02.2020), CFR Călători nu a avut cunoştinţă de intenţia operatorului privat de sistare a operării pe secţia Ineu- Gurahonţ – Brad, formulând astfel o cerere de alocare de capacitate, realizând o repartizare a materialului rulant şl a personalului, stabilind o alocare a resurselor financiare corespunzător cu trenurile şi secţiile pe care urmează să le deservească.

Altfel, orice modificare ulterioară a elementelor avute în vedere la momentul formulării si transmiterii cererii de alocare de capacitate este de natură a produce pentru CFR Călători un dezechilibru financiar proporţional cu gradul modificării şi momentul în care aceasta survine. Pentru operarea pe secţia în cauza, la acest moment. CFR Călători nu dispune de logistica necesară (unităţi de mentenanţă arondate zonei, spaţii în care să se realizeze odihna personalului de tren ta capăt de secţie, material rulant şi personal din zona funcţiilor critice etc), cu atât mai mult cu cot tipul de material rulant care trebuie a fi utilizat este de tip automotor.

Depăşirea acestor inconveniente se poate realiza numai în condiţiile asigurării resurselor financiare corespunzătoare acoperii costurilor de operare pe secţia în cauza la nivelul la care acestea ar rezulta ca urmare a elementelor mai sus invocate (solicitarea de operarare primită tardiv, după ce materialul rulant şi personalul a fost deja alocat, specificul secţiei care impune utilizarea automotoarelor, lipsa spaţiilor pentru odihna personalului la capăt de secţie, costurile suplimentare aferente îndeplinirii de către personal a cerinţelor prevăzute în normele şi instrucţiile feroviare, etc).

înainte de analiza financiară se impun a fi clarificate, cel puţin, aspectele privitoare la:

  • administrarea/gestionarea secţiei în anul 2021, în fapt este necesar a se stabili dacă se va realiza efectiv predarea întregii secţii – Sântana – Ineu – Gurahonţ – Brad- de către RCCF Trans către CFR SA sau numai a unei porţiuni de secţie (Ineu-Gurahonţ-Brad)

Este de menţionat faptul că SC Regio Călători SRL comunică renunţarea la operarea doar pentru o porţiune din secţia pe care operează in prezent (Ineu-Gurahonţ-Brad), secţia neinteroperabilă fiind de fapt Sântana Ineu Gurahont Brad. porţiunea de secţie pentru care se solicită a fi operată de către CFR Călători fiind practic situată izolat feroviar faţă de celelalte secţii operate de CFR Călători şi chiar de secţia în sine.

• modul în care s-ar realiza operarea în comun (CFR Călători si SC Regio Călători SRL) pe secţia Sântana – Ineu, cu atăt mai mult dacă secţia va continua a fi închiriată către RC -CF Trans, caz în care ar fi necesară negocierea şi încheierea unui contract de acces pe infrastructura feroviară între CFR Călători şi un gestionar privat de infrastructură feroviară. Prin adresa nr. 4455/14.09.2020 SC Regio Călători SRL solicită introducerea de noi secţii (Arad-Ineu şi Arad-Cermei) pe care să le opereze in cadrul contractului de servicii publice pentru anul 2021, ceea ce CFR Călători SA consideră a fi mai mult o optimizare financiară (sistarea operării pe o secţie la care veniturile obţinute din compensaţie şi vânzarea legitimaţiilor de călătorie este inferioară costurilor de operare, pe fondul unui trafic redus de călători) decât o imposibilitate de prestare a serviciului de transport feroviar de călători, aşa cum prevede art.3, alin.(15) din anexa nr.1 la HG nr.146/2020.

• pachetul minim social aferent acestei secţii si valoarea compensaţiei;

  • parametrii şi starea tehnică a secţiei pentru care se solicită operarea de către CFR Călători. Până la această dată nu există nicio avizare a CFR Călători SA privitor la preluarea în administrarea efectivă de către CFR SA a secţiei Santana – Ineu – Brad, secţie care în prezent este închiriată către RC -CF Trans.

Sub rezerva clarificării aspectelor mai sus menţionate, CFR Călători SA îşi exprimă disponibilitatea de a analiza solicitarea de operare pe secţia Ineu Brad , în fapt Arad- Santana

• Ineu – Brad având în vedere geografia feroviară a zonei şi dispunerea subunităţilor feroviare, numai în condiţiile în care urmare operării se va asigura un minim echilibru financiar, anume acoperirea prin compensaţia acordată sau din alte surse, asigurate inclusiv prin Implicarea si angajarea autorităţilor locale, a diferenţei dintre veniturile si costurile de operare.

1 thought on “Misiune Imposibilă: CFR Călători va opera pe ruta feroviară Ineu – Brad doar dacă este asigurat un „minim echilibru financiar”

  1. Pai regio trans….avea pe ruta asta câteva „gunoaie” de trenuri….nici nu știu dacă aveau dreptul să mai fie în funcțiune….și se mira că nu au pasageri….îți era frica la propriu sa te urci in vagoane pentru că riscai sa faci hepatita…. Cine draq mai circula in condițiile astea…. Nu cu mult timp…trenul era ceva fabulos…era o plăcere să te plimbi cu copiii până la Brad și retur….erau vagoane normale, curat, cald…și acum se mira că nu mai merge nimeni cu trenul!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *