Apuseni Info

Ştiri și informații din Apuseni

10 locuri de muncă au fost scoase la concurs de Spitalul Municipal Brad: Se caută asistenți, infirmiere și îngrijitoare!

articol publicat în iunie 24, 2021

Spitalul Municipal Brad, județul Hunedoara organizează concurs de recrutarea pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, de:

 1. 1 post asistent medical generalist PL – Secția medicină internă;
 2. 1 post asistent medical generalist PL – Compartiment recuperare medicină fizică și balneologie;
 3. 2 posturi asistent medical generalist PL – Compartiment obstetrică ginecologie;
 4. 1 post asistent medical BFT PL debutant – Laborator recuperare medicină fizică și balneologie;
 5. 1 post îngrijitoare G – Secția medicină internă;
 6. 1 post infirmieră G – Compartiment obstetrică ginecologie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 iulie 2021: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 iulie 2021: proba scrisă – pentru posturile din cadrul Secției medicină internă – ora 8.00; Compartimentul obstetrică-ginecologie – ora 10.00; Compartimentul R.M.F.B – ora 12.00; Laboratorul R..M.F.B. – ora 14.00;
 • 19 iulie 2021: proba interviu – pentru posturile din cadrul Secției medicină internă – ora 8.00; Compartimentul obstetrică-ginecologie – ora 10.00; Compartimentul R.M.F.B – ora 12.00; Laborator R.M.F.B – ora 14.00.
 1. 1 post asistent medical generalist PL – Cabinet cardiologie;
 2. 1 post infirmieră G – Secția chirurgie generală;
 3. 1 post infirmieră G – Compartiment boli infecțioase.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 iulie 2021: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 iulie 2021: proba scrisă – pentru posturile din cadrul Cabinetului cardiologie – ora 8.00; Secția chirurgie generală – ora 10.00; Compartiment boli infecțioase – ora 12.00;
 • 20 iulie 2021: proba interviu – pentru posturile din cadrul Cabinetului cardiologie – ora 8.00; Secția chirurgie generală – ora 10.00; Compartiment boli infecțioase – ora 12.00.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical generalist (PL):
  • certificat de competențe profesionale – școala postliceală sanitară;
  • certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R., vizat pentru anul în curs;
  • asigurare de răspundere civilă profesională a cadrelor medicale (malpraxis) valabilă pentru anul în curs;
  • vechime minimum 6 luni în specialitate.
 • asistenți medicali (PL):
  • certificat de competențe profesionale – școala postliceală sanitară;
  • certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R., vizat pentru anul în curs;
  • asigurare de răspundere civilă profesională a cadrelor medicale (malpraxis) valabilă pentru anul în curs;
  • pentru posturile de asistenți medicali generaliști – vechime minimum 6 luni în specialitate;
  • pentru postul de asistent medical BFT debutant – experiență minimum 6 luni în specialitate;
 • infirmieră:
  • școală generală;
  • curs de infirmieră organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau de furnizori autorizați de Ministerul Muncii. Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane și certificare;
  • 6 luni vechime în activitate;
 • îngrijitoare:
  • școală generală;
  • experiență minimum 6 luni ca îngrijitoare.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.   Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal Brad, din Str. Spitalului nr. 10, judeţul Hunedoara, telefon: 0254/611.600, interior 226.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *