Apuseni Info

Ştiri și informații din Apuseni

Posturi vacante în instituții publice din Câmpeni și Zlatna

articol publicat în octombrie 4, 2021

Locuitorii din Câmpeni și Zlatna pot aplica la mai multe concursuri organizate în această perioadă, în instituții publice din cele două orașe din Munții Apuseni.

În Câmpeni:

Serviciul de Salubrizare și Administrare a Domeniului Public și Privat Câmpeni

– referent, grad I, în cadrul Compartimentul administrativ

Condiții: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat; certificat absolvire curs A.R.R. coordonator transport; vechime în muncă: 3 ani.

– muncitor calificat, grad I – conducător auto – Compartimentul de salubrizare și administrare a domeniului public și privat

Condiții: studii generale; permis conducere categoriile B, C, CE; vechime în meserie – 3 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 4 octombrie 2021, ora 16:00

Concurs: 12 octombrie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; 14 octombrie 2021, ora 10.00 – proba interviu.

În Zlatna:

Primăria Orașului Zlatna

– conducător autospecială la S.V.S.U.

Condiții: minimum 8 clase; posesor permis conducere categoriile B, C, D, E; perfecționări sau specializări pe linie P.S.I. sau dovada efectuării stagiului militar la arma – pompieri; aviz psihologic valabil; domiciliul stabil pe raza administrativ-teritorială a orașului Zlatna; vechime în muncă – minimum 5 ani.

Concurs: 21 octombrie 2021, ora 11.00: proba scrisă; 26 octombrie 2021, ora 11.00: proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– muncitor calificat, treapta profesională I, la S.P.G.C.

Condiții: minimum 8 clase; certificat/atestat de calificare profesională buldoexcavatorist/mașinist pe mașini pentru terasamente; posesor permis conducere categoriile B, C și E; vechime în muncă – minimum 3 ani.

Concurs: 22 octombrie 2021, ora 11.00: proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piața Unirii nr.1 A, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

Relații suplimentare, la Serviciul de Salubrizare și Administrare a Domeniului Public și Privat Câmpeni, str. Avram Iancu nr. 5, județul Alba, telefon 0745.354.544.

Candidații interesați trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.