Apuseni Info

Ştiri și informații din Apuseni

Primăria din Bistra a scos la concurs două locuri de muncă: Care sunt condițiile de angajare?

articol publicat în octombrie 26, 2021

Primăria Comuna Bistra, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, a funcțiilor contractuale, temporar vacante, având în vedere proiectul Cod SMIS 140759 – C.R.E.D „Comunitate – Responsabilitate – Educație – Durabilitate – Solicitant Comuna Bistra”, după cum urmează:

 • consilier antreprenorial 1 – codul ocupației: 242217 – expert informații pentru afaceri;
 • consilier recrutare grup-țintă – codul ocupației: 341204 – facilitator de dezvoltare comunitară.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • consilier antreprenorial 1 – codul ocupației: 242217 – expert informații pentru afaceri:
  • studii: studii superioare economice finalizate – 3 ani;
  • vechime în muncă: nu este cazul;
  • condiții specifice: condiții prevăzute de lege – 3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011;
  • experiență solicitată: experiență în cel puțin unul din domeniile antreprenoriat, inf. de afaceri, consiliere antreprenorială, management financiar și/sau general, consultanță în management, economic s.a. – an;
  • competențe solicitate: competențe de comunicare, competențe antreprenoriale, organizare, lucru cu grupuri vulnerabile, lucru în echipă, autonomie și responsabilitate. Curriculum vitae.
 • consilier recrutare grup-țintă – codul ocupației: 341204 – facilitator de dezvoltare comunitară:
  • studii: studii superioare finalizate – 3 ani;
  • vechime în muncă: minimum 1 an;
  • condiții specifice: condiții prevăzute de lege – 3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011;
  • experiență solicitată: pentru ocuparea postului este necesară experiență în planificarea și realizarea acțiunilor de interacțiune, comunicare și gestionare a grupurilor de lucru și în redactarea și gestionarea eficientă de documente justificative pentru activitățile desfășurate – 1 an;
  • competențe solicitate: competențe de planificare și organizare a lucrului, responsabilitate, autonomie, lucru în echipă, atenție la detalii, identificarea și anticiparea de riscuri și rezolvarea de incidente.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 noiembrie 2021: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 09 noiembrie 2021, ora 11.00 proba scrisă;
 • 11 noiembrie 2021, ora 11.00 proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Bistra, cu sediul în comuna Bistra, Calea Turzii nr. 100, judeţul Alba, telefon 0258/773.105.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *