Apuseni Info

Ştiri și informații din Apuseni

ISU Alba anunță că a scos la concurs 53 de posturi: Vor acționa inclusiv în Munții Apuseni!

articol publicat în noiembrie 22, 2021

ISU Alba anunță că a scos la concurs 53 de posture de soldați profesioniști (servanți). Se pot înscrie tinerii care au între 18 și 25 de ani și își doresc o carieră militară.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 22 noiembrie – 9 decembrie.

Pentru încadrarea pe posturile de soldați profesioniști (servanți), candidații vor trebui să treacă prin mai multe etape de concurs. Acestea sunt: întocmirea unui dosar de recrutare, probe eliminatorii și evaluarea performanțelor fizice.

Evaluarea performanțelor fizice se face prin parcurgerea traseului practic aplicativ.

Probele eliminatorii se aplică pentru verificarea existenței fobiilor incompatibile cu sarcinile, îndatoririle și responsabilitățile calității de pompier.

Aceste probe sunt: urcarea pe scară și deplasarea prin subsol întunecat.

Condiții pentru candidați

a) au cetăţenie română şi domiciliul în România;

b) sunt absolvenţi cel puţin ai învăţământului general obligatoriu, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

c) au solicitat, în scris, angajarea într-o funcţie de soldat sau gradat profesionist;

d) sunt declaraţi «apt medical»;

e) sunt declaraţi «apt» la evaluarea psihologică;

f) sunt apţi din punct de vedere fizic;

g) nu au antecedente penale şi nu se află în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

h) nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii sau culte religioase incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;

i) nu sunt asociaţi unici ori participanţi direcţi la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale ori a altor organizaţii cu scop lucrativ sau comercial, iar dacă sunt în una dintre aceste situaţii, se obligă prin semnarea unui angajament ca, din momentul selecţionării pentru profesia de soldat sau gradat profesionist, să renunţe la această calitate;

j) nu sunt membri ai unor partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri, se angajează în scris că, după admiterea în instituţia militară, vor renunţa la această calitate;

k) să aibă pregătirea necesară ocupantului postului menționată la punctul II – Pregătire de bază, din prezentul anunț;

l) să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani, la data verificării dosarelor de recrutare (12.12.2021);

m) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv;

n) să îndeplinească condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, pentru încadrarea în funcții de Soldat profesionist (servant) prin încadrare directă;

o) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuțiile din fișa postului și la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradul militar maxim al postului pentru care s-a organizat concurs, respectiv Soldat (maiștrii militari, subofițerii și ofițerii în rezervă / activitate, nu se pot înscrie la acest concurs);

p) candidații care au efectuat anterior serviciul militar prin una din formele prevăzute de lege pot fi recrutați și selecționați pentru angajarea ca soldat/gradat profesionist, indiferent de arma sau specializarea trecută în livretul militar.

Cerințele postului

1. Categoria de personal care poate ocupa postul: Soldat profesionist;

2. Gradul militar necesar ocupantului postului: Soldat;

3. Pregătirea necesară ocupantului postului:

3.1 Pregătire de bază: învățământul general obligatoriu, conform Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

3.2 Pregătire de specialitate: nu este cazul.

3.3 Alte cunoștințe: nu este cazul.

3.4 Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:

– autorizație de acces la informații clasificate de nivel „Secret de serviciu”, după încadrare.

3.5. Limbi străine: nivelul de cunoaştere pentru citit / scris / vorbit: nu este cazul.

4. Experienţă:

4.1 Vechime în muncă / din care în instituții din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională: nu este cazul.

4.2 Vechime în specialitatea structurii / studiilor: nu este cazul.

4.3 Vechime în funcţii de conducere în instituții din sistemul de apărare, ordine public și securitate națională: nu este cazul.

4.4 Perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: nu este cazul.

5. Aptitudini şi abilităţi necesare: nu este cazul.

6. Atitudini necesare / comportament solicitat: nu este cazul.

7. Parametrii privind starea sănătăţii somatice: Apt medical.

8. Trăsături psihice şi de personalitate: Apt psihologic.

Atribuțiile postului

– întrebuințarea autospecialelor și utilajelor de stins incendii, (îndeplinind atribuțiile servantului 2 sau 3 în cadrul echipajului autospecialei de stingere cu apă și spumă de capacitate mare/medie, ori pe cele ale servantului 2 în cadrul echipajului autospecialei de stingere cu apă și spumă de capacitate mică în care este nominalizat conform Planului cu organizarea serviciului operativ și de zi), precum și la alte misiuni care nu presupun pregătire paramedicală;

– răspunde de întreținerea și păstrarea în stare bună de funcționare a aparaturii specifice, echipamentelor, materialelor din dotare, precum şi de întreţinerea sectoarelor repartizate;

– participă la programul de pregătire a personalului operativ;

– execută serviciul de zi şi de pază şi îndeplineşte atribuţiile categoriei de serviciu în care este numit.

Actele solicitate candidaților pentru constituirea dosarului de recrutare

Pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la concursul de ocupare a posturilor vacante, candidatul trebuie să depună, exclusiv în format electronic, următoarele documente:

a) cererea de înscriere

b) curriculum vitae (în format Europass)

c) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului

d) copii ale:

– actului de identitate;

– carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă;

– livretului militar, dacă este cazul.

e) copii ale certificatului de naștere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

f) autobiografia, completată olograf cu pix/stilou cu pastă de culoare albastră, semnată și datată)

g) tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului

h) extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar

Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat. Termenul de valabilitate al certificatului de cazier judiciar, conform prevederilor art. 27 alin. (2) din Legea 290 din 2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este de 6 luni de la data emiterii.

i) o fotografie color 9×12 cm;

j) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului

k) aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii;

l) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare

m) consimțământul informat

n) alte documente justificative în situația în care se vor aplica criteriile de departajare: contract de muncă, contract de colaborare, certificat de voluntariat etc.; adeverință din care să rezulte calitatea de soldat gradat rezervist voluntar/profesionist, după caz; copii ale documentelor ultimului nivel de studii absolvit.

În cazul documentelor menționate mai sus, cererea de înscriere, declarațiile, se vor completa personal, de către candidat, olograf, se vor acoperi toate cerințele, citeț, se vor semna și data obligatoriu.

Verificarea îndeplinirii de către candidați a condițiilor și criteriilor de participare la concurs se realizează pe tot parcursul perioadei de înscriere și de întocmire a dosarului de candidat.

Pentru mai multe detalii, click aici!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *