Apuseni Info

Ştiri și informații din Apuseni

Primăria din Câmpani a scos la concurs un post de șef serviciu voluntar pentru situații de urgență

articol publicat în ianuarie 13, 2022

Primăria Comunei Câmpani, județul Bihor, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante de șef serviciu voluntar pentru situații de urgență.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform următorului calendar:

a) depunerea dosarelor de concurs, perioada 10.01.2022-26.01.2022, ora 16:00;

b) în termen de maximum o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare, data de 27.01.2022;

c) după afişarea rezultatelor obţinute ia selecţia dosarelor, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, data de 28.01.2022;

d) soluţionarea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor şi comunicarea rezultatului contestaţiilor – maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiei, – data de 31.01.2022;

b) proba scrisă : 03.02.2022, ora 10:00;

c) notarea probei scrise şi comunicarea rezultatelor- maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe – data de 04.02.2022,

d) depunerea contestaţiei formulată faţă de rezultatul obţinut la proba scrisă – maximum o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, – data de 07,02.2022;

e) soluţionarea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise şi comunicarea rezultatului contestaţiilor – maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiei, -data de 08.02.2022,

f) susţinerea interviului – 09.02.2022;

g) notarea interviului şi comunicarea rezultatelor – maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei, – data de 09.02.2022,

h) depunerea contestaţiei formulată faţă de rezultatul obţinut la interviu – maximum o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului – data de 10.02.2022.

i) soluţionarea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul interviului şi comunicarea rezultatului contestaţiilor – maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiei, -data de 11.02.2022,

j) afişare rezultate finale – maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la lit. i). 14.02.2022,

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat, după caz, şi a menţiunii „admis1′ sau „respins”, prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a instituţiei.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Relaţii suplimentare detaliate se pot obține la Primăria Comunei Câmpani, județul Bihor, tel: 0359.170.759.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *