Apuseni Info

Ştiri și informații non stop

Spitalul Orășenesc Hațeg a scos la concurs postul de director medical

Spitalul Orășenesc Hațeg, Județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale O.M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul Orășenesc Hațeg, cu sediul în Hațeg, str. T. Vladimirescu nr. 7, județul Hunedoara, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice Comitetului director al unității, după cum urmează:

 • 1 post de director medical (contract de administrare pe durată determinată de 4 ani).

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • pentru directorul medical:
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției specifice Comitetului director al unității se va organiza în data de 24.08.2022, ora 09.00 – proba scrisă, respectiv data de 24.08.2022 ora 13.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, ora 15.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 16.08.2022, ora 16.00, la Biroul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului Orășenesc Hațeg.

Bibliografia pentru concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Orășenesc Hațeg și se publică pe site-ul Spitalului Orășenesc Hațeg.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0354/408.894, int. 133 – Biroul resurse umane.

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *