Apuseni Info

Ştiri și informații non stop

Spitalul de Psihiatrie din Ștei a scos la concurs postul de manager persoană fizică

În conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1073 din 30 decembrie 2016,consiliul de administrație al Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager.

Concursul se va desfășura în perioada 16.01.2023- 02.03.2023, la sediul Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei (situat în orașul Ștei, str. Zorilor nr.26, județul Bihor, România) după următorul calendar:

Nr. crt.ActivitateData
Vizitarea spitalului de către candidații interesați26.01.2023 ora 11,00
2.Termen limită de depunere a dosarelor15.02.2023 ora 15,00
3.Selectarea dosarelor și afișarea rezultatelor17.02.2023 ora 15,00
4.Termen pentru depunerea contestațiilor18.02.2023 ora 15,00
5.Termen pentru soluționarea contestațiilor20.02.2023 ora 15,00
6.Publicarea proiectelor de management depuse de candidați, pe pagina web, secțiunea ,,Concurs manager”20.02.2023
7.Manifestarea intenției de participare la susținerea proiectului la adresa de e-mail: consiliul_de_administratie@hpsihiatriestei.ro26.02.2023 ora 15,00
8.Transmiterea întrebărilor referitoare la întrebările de management, cu menționarea candidatului căruia îi sunt adresate, la adresa de     e-mail: consiliul_de_administratie@hpsihiatriestei.ro26.02.2023 ora 15,00
9.Susținerea proiectelor de management27.02.2023 ora 11,00
10.Afișarea rezultatelor27.02.2023 ora 16,00
11.Termen depunere contestații28.02.2023 ora 16,00
12.Termen soluționare contestații02.03.2023 ora 16,00
13.Afișare rezultate finale02.03.2023 ora 16,30

Note

* În cazul termenelor calculate pe ore, ora la care acestea se sfârșesc va fi menționată în înscrisul respectiv.

** Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare. Sala în care se va desfășura concursul permite prezența a maxim 10 persoane.

Pot participa la concurs candidații care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

 • a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic; absolvent cu diplomă al studiilor universitare de licenţă sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, ştiinţe juridice sau ştiinţe economice.
 • c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii (O.M.S. nr. 1113/2010) ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studiile universitare de lungă durată menționate la lit.b), conform legii; să aibă cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor prevăzute la lit.b) conform legii
 • e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 • g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.
 • Candidații vor depune dosarul de concurs, care va conține în mod obligatoriu următoarele:
 • a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 • b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 • d)copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la lit. c) de mai sus ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • e)curriculum vitae;
 • f)adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată (în domeniul  studiilor absolvite) sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • g)cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • h)adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 • i)declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • j)copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 • k)proiectul de management realizat de candidat;
 • l)declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 • m)declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • n)declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.
 • Dosarul se depune la sediul unității sanitare (str. Zorilor nr.26, Orașul Stei, Județul Bihor), la secretariatul Spitalului de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Ștei, telefon 0259/332.354.
 • Bibliografia pentru concurs este următoarea:
 1. Legea nr. 95/2006 (r1) privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare:
 • Titlul VII – Spitalele;
 • Titlul VIII – Asigurările sociale de sănătate
 • Titlul XVI – Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice
 • Titlul XX – Dispozitive medicale
 1. Legea nr. 53/2001 (r1) – Codul Muncii, cu cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic
 6. Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002;
 7. G. nr. 119/1999 (r1) privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv cu modificările și completările ulterioare;
 8. G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordin M.S. nr. 488/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002
 10. Ordin M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
 11. Ordin M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale
 12. Ordin M.S. nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările și completările ulterioare;
 13. S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 14. Ordin M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Managementul Spitalului – Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar – Editura Public H press Bucureşti 2006.
 1. Sănătate publică și management sanitar – coordonator Cristian Vlădescu, Ed. Cartea Universitară, București, 2004: Partea a III-a – Management sanitar;

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei:

 •  planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
 • siguranţa şi satisfacţia pacientului;
 • managementul calităţii serviciilor medicale;
 • managementul resurselor umane;
 • performanta clinică și financiară a activităților spitalului.
 • Proiectul se realizează individual de către candidat și se dezvoltă într-un volum de maximum 20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând.

Prezentul anunț se completează în mod corespunzător cu prevederile Ordinului M.S. nr. 1520/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății și alte reglementări legale incidente aplicabile în vigoare.

sursa: gov.ro

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *