Apuseni Info

Ştiri și informații non stop

Asociația intercomunitară „MOȚII, ȚARA DE PIATRĂ” a scos la concurs postul de director executiv

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG 1336/2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Condiţii specifice de participare la concurs:

  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • posesor permis conducere categoria B;
  • vechimea în muncă: minimum 3 ani;
  • să cunoască o limbă de circulaţie intenaţională (dovedită prin acte de studii sau prin declaraţie pe propria răspundere a candidatului);
  • cunoştineţe utilizare PC (dovedite prin acte de studii sau prin declaraţie pe propria răspundere a candidatului);

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează: selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă şi interviul.

Dosarul se va depune până la data de 03.08.2023, ora 16,00, la sediul asociaţiei/ Primăriei oraşului Zlatna, compartiment Resurse Umane, telefon 0258856337. Rezultatul selectării dosarelor de concurs va fi afişat în data de 04.08.2023 ora 16,00. Contestaţiile privind rezultatul selectării dosarelor de concurs se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor selectării dosarelor. Răspunsul la contestaţii se va afişa în data de 08.08.2023 ora 16,00.

Proba scrisă va avea loc în data de 17.08.2023 ora 12,00. Rezultatul probei scrise va fi afişat în data de 18.08.2023 ora 16,00. Contestaţiile privind rezultatul la proba scrisă se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor la proba scrisă. Răspunsul la contestaţii se va afişa în data de 22.08.2023 ora 16,00.

Proba de interviu va avea loc în data de 23.08.2023 ora 12,00. Rezultatul de la proba de interviu va fi afişat în data de 23.08.2023 ora 16,00. Contestaţiile privind rezultatul de la proba de interviu se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului la proba de interviu. Răspunsul la contestaţii va fi afişat în data de 25.08.2023 ora 16,00.

Rezultatul final al concursului va fi afişat în data de 28.08.2023 ora 16,00

Contestaţiile se depun la sediul asociaţiei/Primăriei oraşului Zlatna, compartiment Resurse Umane.
Rezultatele şi răspunsul la contestaţii va fi afişat la sediul asociaţiei şi pe pagina de internet a asociaţiei motiitaradepiatra.ro.

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *