Apuseni Info

Ştiri și informații non stop

Şcoala Gimnazială Ocoliş a scos la concurs postul de secretar

Şcoala Gimnazială Ocoliş, cu sediul în sat Ocoliş, strada Principală nr. 164, judeţul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuţie;
2. Denumirea postului: secretar, 0,25 normă, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la Şcoala Gimnazială Ocoliş;
3. Gradul/Treapta profesional/profesională: ;
4. Scopul principal al postului: secretar
5. Numărul de posturi: 0,25 normă.

B.) Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevãzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de cãsãtorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupã caz;
d) copiile documentelor care atestã nivelul studiilor şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri, precum şi copiile documentelor care atestã îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publicã;
e) copia carnetului de muncã, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucratã, care sã ateste vechimea în muncã şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, dupã caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare, eliberatã de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului;
h) certificatul de integritate comportamentalã din care sã reiasã cã nu s-au comis infracţiuni prevãzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificãrile ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învãţãmânt, sãnãtate sau protecţie socialã, precum şi orice entitate publicã sau privatã a cãrei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstã, persoane cu dizabilitãţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizicã sau evaluarea psihologicã a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la sediul instituţiei, Ocoliş, compartimentul resurse umane/alt departament, telefon: 0763290257, persoană de contact: Melinte Leontina.

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 09.10.2023 – 20.10.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei.

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *