Apuseni Info

Ştiri și informații non stop

Consiliul Județean Alba a scos la concurs post de arhitect șef al județului!

Consiliul Județean Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de arhitect șef la Direcția amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul aparatului de specialitate, după ce fostul arhitect șef al județului Alba, Voichița Coman, s-a pensionat în luna septembrie după 40 ani de activitate.

Concursul pentru poziția de arhitect șef al județului Albava consta în trei etape succesive, după cum urmează:

  • selecția dosarelor de înscriere;
  • proba scrisă;
  • interviul;

Dosarele de înscriere se depun la sediul CJ Alba, Biroul resurse umane, în perioada 9 – 30 octombrie 2023, inclusiv, de luni până joi între orele 8.00-16.00 și vineri între orele 8.00 –
13.30.

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și va avea loc în data de 9 noiembrie 2023, ora 10.00 la sala de ședințe a Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, situat în municipiul Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68.

Interviul se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

Condiții specifice:

  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalent: de arhitect diplomat sau urbanist diplomat, arhitect sau urbanist absolvent cu licencță și master ori studii postuniversitare în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, conform art. 36^1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 7 ani.

Condiții generale de participare:

a) are cetățenia română și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;

g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;

h) nu a fost condamnat pentru svârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică
înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni svârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit
reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a svârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în
condițiile legii;

j) nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *