Apuseni Info

Ştiri și informații non stop

Școala Gimnazială din Certeju de Sus a scos la concurs două posturi

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CERTEJU DE SUS organizează concurs pentru ocuparea unui post de MUNCITOR CALIFICAT (FOCHIST) IV, durată NEDETERMINATĂ, 1 normă.

I.DOSARUL DE CONCURS VA CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
2. Cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia solicitată. Cazierul judiciar în original va fi depus la dosar pâna la data desfăşurarii primei probe;
3. Copie act de identitate;
4. Copie certificat căsătorie dacă este cazul;
5. Copie acte studii (minim generale) și Certificat de calificare , autorizația ISCIR pentru cazane de joasă presiune;
6. Copie carnet muncă şi/ sau adeverinţe de vechime în muncă;
7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate fizică şi psihică, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate și să fie apt pentru munca la înălțime;
8. Curriculum Vitae;
9. Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă;
10. Certificat de integritate.

Nota: Actele vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformițătii copiilor cu acestea.

II.CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:
– are cetățenie română, cetățenie a altor state membre UE sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
– cunoaște limba română (scris și vorbit);
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exercițiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unității sanitare abilitate;
– îndeplinește condițiile de studii generale și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, statului sau autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de falsuri a unor fapte de corupție sau a unei infracțuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea.
– studii generale sau studii medii;
– disponibilitate pentru program 7.30-.15.30
– competențe în administrarea bunurilor materiale.

 • Denumirea postului: MUNCITOR CALIFICAT (FOCHIST) IV
 • Statutul postului: VACANT
 • Durata contractului: PERIOADA NEDETERMINATĂ
 • Data desfășurării concursului: 30.10.2023
 • Locul desfășurării concursului: ȘCOALA GIMNAZIALĂ CERTEJU DE SUS
 • Date de contact:
 • Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul ȘCOLII GIMNAZIALE CERTEJU DE SUS în perioada 16-23.10.2023, între orele 800-1400 .
 • Persoană de contact: VINȚAN ANA, secretar
 • Informaţii suplimentare la telefon: 0254648715

Concursul va consta în:
1. Proba scrisă:
a. Data şi ora desfăşurării: 30.10.2023, ora 9:00.
b. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială Certeju de Sus
2. Proba practică
a. Data şi ora desfăşurării: 31.10.2023, ora 9:00.
b. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială Certeju de Sus

3. Interviu
a. Data şi ora desfăşurării: 01.11.2023, ora 9:00.
b. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială Certeju de Sus
Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare probă fiind de 50 puncte.
3.Tematica şi bibliografia pentru ocuparea postului de muncitor calificat(fochist):

TEMATICA:

Părţile principale ale cazanului de abur şi apă fierbinte;
Clasificarea generală a cazanelor;
Descrierea şi funcţionarea cazanelor de aburi;
Părţile componente ale instalaţiei de automatizare şi descriere a acestora;
Măsuri pregătitoare pentru pornirea cazanului;
Descrierea cazurilor când se face oprirea forţată a cazanelor;
Atribuţiile fochistului. Adnotările fochistului în registrul-jurnal;
Principalele accidente grave care se pot produce;
Măsuri de prim-ajutor;
Reguli de efectuare a curăţeniei în unităţile de învăţământ;
Metode de dezinsecţie şi dezinfecţie;
Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor;
Cunoștințe privind apărarea împotriva incendiilor;
Răspunderea disciplinară;
Cunoștințe privind securitatea, sănătatea și igiena în muncă.

BIBLIOGRAFIA:

Curs fochist;

 • Legea nr. 1/ 2011 – Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, art. 28, 29;
 • Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/ 2006 Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor;
 • Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.633/ 21.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare.
 • CAP I – Dispoziții generale
 • CAP II – Obligații privind apărarea împotriva incendiilor
 • Legea 53/ 2003 actualizată – codul muncii ,,răspunderea disciplinară” (art.247 – art.252);Prescripție Tehnică ISCIR A1/ 2010 și C1/ 2010, publicată în Monitorul Oficial, nr. 513 bis/ 2010;

4. Graficul de organizare a concursului

Organizarea şi desfăşurarea concursului are loc la sediul Scolii Gimnaziale Certeju de Sus, com. Certeju de Sus, nr. 143, după următorul calendar:
-09.10.2023 publicarea anunţului;
-în perioada 16-23.10.2023, între orele 800-1400, depunerea dosarelor de înscriere;
-24-25.10.2023 selectarea dosarelor şi afişarea rezultatelor între orele 11:00 – 12:00;
-25-26.10.2023 depunerea contestaţiilor între orele 12:00-14:00;
-27.10.2023 până la ora 14:00 rezolvarea şi afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor;
-30.10.2023 ora 9:00 proba scrisă şi afişarea rezultatelor până la ora 13:00, depunerea contestațiilor pâna la ora 14:00, rezolvarea și afișarea rezultatelor în urma contestaţiilor până la ora 16:00;
-31.10.2023 proba practică ora 9:00 şi afişarea rezultatelor până la ora 13:00, depunerea contestațiilor pâna la ora 14:00, rezolvarea și afișarea rezultatelor în urma contestaţiilor până la ora 16:00;
-01.11.2023 interviu ora 9 și afișarea rezultatelor până la ora 13:00, depunerea contestaţiilor, până la ora 14:00 rezolvarea şi afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor, până la ora 16:00 afişarea rezultatelor finale;

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă, proba practică şi la interviu candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din maximul de 100 de puncte.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, proba practică şi proba interviu.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, respectiv interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termenul stabilit de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor se face prin afişare la sediul institutiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Scoala Gimnaziala Certeju de Sus, tel 0254648715.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CERTEJU DE SUS organizează concurs pentru ocuparea unui post de MUNCITOR CALIFICAT (FOCHIST) IV, durată NEDETERMINATĂ, 1 normă.

I.DOSARUL DE CONCURS VA CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
2. Cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia solicitată. Cazierul judiciar în original va fi depus la dosar pâna la data desfăşurarii primei probe;
3. Copie act de identitate;
4. Copie certificat căsătorie dacă este cazul;
5. Copie acte studii (minim generale) și Certificat de calificare , autorizația ISCIR pentru cazane de joasă presiune;
6. Copie carnet muncă şi/ sau adeverinţe de vechime în muncă;
7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate fizică şi psihică, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate și să fie apt pentru munca la înălțime;
8. Curriculum Vitae;
9. Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă;
10. Certificat de integritate.

Nota: Actele vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformițătii copiilor cu acestea.

II.CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:
– are cetățenie română, cetățenie a altor state membre UE sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
– cunoaște limba română (scris și vorbit);
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exercițiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unității sanitare abilitate;
– îndeplinește condițiile de studii generale și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, statului sau autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de falsuri a unor fapte de corupție sau a unei infracțuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea.
– studii generale sau studii medii;
– disponibilitate pentru program 7.30-.15.30
– competențe în administrarea bunurilor materiale.

 • Denumirea postului: MUNCITOR CALIFICAT (FOCHIST) IV
 • Statutul postului: VACANT
 • Durata contractului: PERIOADA NEDETERMINATĂ
 • Data desfășurării concursului: 30.10.2023
 • Locul desfășurării concursului: ȘCOALA GIMNAZIALĂ CERTEJU DE SUS
 • Date de contact:
 • Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul ȘCOLII GIMNAZIALE CERTEJU DE SUS în perioada 16-23.10.2023, între orele 800-1400 .
 • Persoană de contact: VINȚAN ANA, secretar
 • Informaţii suplimentare la telefon: 0254648715

Concursul va consta în:
1. Proba scrisă:
a. Data şi ora desfăşurării: 30.10.2023, ora 9:00.
b. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială Certeju de Sus
2. Proba practică
a. Data şi ora desfăşurării: 31.10.2023, ora 9:00.
b. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială Certeju de Sus

3. Interviu
a. Data şi ora desfăşurării: 01.11.2023, ora 9:00.
b. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială Certeju de Sus
Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare probă fiind de 50 puncte.
3.Tematica şi bibliografia pentru ocuparea postului de muncitor calificat(fochist):

TEMATICA:

Părţile principale ale cazanului de abur şi apă fierbinte;
Clasificarea generală a cazanelor;
Descrierea şi funcţionarea cazanelor de aburi;
Părţile componente ale instalaţiei de automatizare şi descriere a acestora;
Măsuri pregătitoare pentru pornirea cazanului;
Descrierea cazurilor când se face oprirea forţată a cazanelor;
Atribuţiile fochistului. Adnotările fochistului în registrul-jurnal;
Principalele accidente grave care se pot produce;
Măsuri de prim-ajutor;
Reguli de efectuare a curăţeniei în unităţile de învăţământ;
Metode de dezinsecţie şi dezinfecţie;
Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor;
Cunoștințe privind apărarea împotriva incendiilor;
Răspunderea disciplinară;
Cunoștințe privind securitatea, sănătatea și igiena în muncă.

BIBLIOGRAFIA:

Curs fochist;

Legea nr. 1/ 2011 – Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, art. 28, 29;
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/ 2006 Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor;
Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.633/ 21.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare.
CAP I – Dispoziții generale
CAP II – Obligații privind apărarea împotriva incendiilor
Legea 53/ 2003 actualizată – codul muncii ,,răspunderea disciplinară” (art.247 – art.252);Prescripție Tehnică ISCIR A1/ 2010 și C1/ 2010, publicată în Monitorul Oficial, nr. 513 bis/ 2010;

4. Graficul de organizare a concursului
Organizarea şi desfăşurarea concursului are loc la sediul Scolii Gimnaziale Certeju de Sus, com. Certeju de Sus, nr. 143, după următorul calendar:
-09.10.2023 publicarea anunţului;
-în perioada 16-23.10.2023, între orele 800-1400, depunerea dosarelor de înscriere;
-24-25.10.2023 selectarea dosarelor şi afişarea rezultatelor între orele 11:00 – 12:00;
-25-26.10.2023 depunerea contestaţiilor între orele 12:00-14:00;
-27.10.2023 până la ora 14:00 rezolvarea şi afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor;
-30.10.2023 ora 9:00 proba scrisă şi afişarea rezultatelor până la ora 13:00, depunerea contestațiilor pâna la ora 14:00, rezolvarea și afișarea rezultatelor în urma contestaţiilor până la ora 16:00;
-31.10.2023 proba practică ora 9:00 şi afişarea rezultatelor până la ora 13:00, depunerea contestațiilor pâna la ora 14:00, rezolvarea și afișarea rezultatelor în urma contestaţiilor până la ora 16:00;
-01.11.2023 interviu ora 9 și afișarea rezultatelor până la ora 13:00, depunerea contestaţiilor, până la ora 14:00 rezolvarea şi afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor, până la ora 16:00 afişarea rezultatelor finale;

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă, proba practică şi la interviu candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din maximul de 100 de puncte.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, proba practică şi proba interviu.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, respectiv interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termenul stabilit de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor se face prin afişare la sediul institutiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Scoala Gimnaziala Certeju de Sus, tel 0254648715.

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *