Apuseni Info

Ştiri și informații non stop

Primăria din Lugașu de Jos scoate la concurs două locuri de muncă

Primăria din Lugașu de Jos scoate la concurs două locuri de muncă – bucătar și contabil.

A) Comuna Lugașu de Jos, cu sediul în sat. Lugașu de Jos, com. Lugașu de Jos, nr. 177, jud. Bihor, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și a art. IV, alin. (1), lit. b. și alin. (2) din O.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, după cum urmează:

1. Nivelul postului: execuție
2. Denumirea postului: 1 POST CONTABIL DEBUTANT, pe perioadă nedeterminată, 8 ore/zi, nivel de studii medii
3. Gardul/Treapta profesional/profesională: M
4. Numărul de posturi: 1
5. Compartiment Cantină Socială

B) Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs:
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 la Regulamentul cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar. Documentul poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susținere a probei scrise.
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății.
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e) precum și copia certificatului de încadrare în grad de handicap (dacă este cazul) se prezintă însoțite de documentele originale, pentru a se certifica cu mențiunea ”conform cu originalul”.

Dosarele care nu îndeplinesc condițiile de participare și care nu conțin documentele solicitate vor fi respinse în cadrul selecției de dosare, organizată de către comisia de concurs.
C) Condiţii generale prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/08.11.2022:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza everinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Condiţii specifice de participare la concurs:
a) nivelul studiilor: Studii medii cu diplomă de bacalaureat
c) vechime în muncă: nu este necesară.
d) cunoștințe de operare pe calculator.

D) Bibliografie:
-Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; Titlul IV Ipozit pe venit, Titlul V Contribuții sociale obligatorii, Titlul IX Impozite și taxe locale.
– Legea contabilităţii nr. 82/24.12.1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
– Ordinul nr. 1917/12.12.2005 al ministrului finanţelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planului de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare
– Ordinul nr. 1792/24.12.2002 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare
– Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 517/13.04.2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug, cu modificările şi completările ulterioare
– Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
– Ordonanţa Guvernului României nr. 119/31.08.1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
– Ordinul nr. 923/11.07.2014 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor netodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările şi completările ulterioare
– Ordonanţa nr. 51/11.08.1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare
– Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
-Ordinul nr. 3471/25.11.2008 al ministrului economiei și finanțelor privind aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor public, cu modificările și completările ulterioare
– Ordonanța nr. 81/28.08.2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare
– Ordinul nr. 600/20.04.2018 al secretarului general al Guvernului privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.
– Legea 208/1997 privind Cantinele de ajutor social: Art 1- Art 16.

E) Tematica :
1. Planul de conturi pentru Instituțiile publice și instrucțiuni de aplicare a acestuia
2. Organizarea și conducerea contabilității, registrele contabile
3. Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
4.Finanțarea Instituțiilor pulice
5. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

F) Calendarul concursului:
27.10.2023-10.11.2023, intre orele 09:00 – 15:00 termenul limită pentru depunerea dosarelor;
22.11- 2023, ora: 9.00 proba scrisă a concursului, la sediul instituției: com. Lugașu de Jos, sat. Lugașu de Jos, nr. 177, jud. Bihor;
24.11.2023, ora: 12.00 proba interviu a concursului, la sediul instituției: com. Lugașu de Jos, sat. Lugașu de Jos, nr. 177, jud. Bihor;

Desfășurător concurs:
– Publicarea postului: 27.10.2023
– Înscrierea la concurs se va face în perioada 27.10.2023-10.11.2023, între orele 9.00-15.00 la sediul instituției: loc. Lugașu de Jos, nr. 177.
– Selecția dosarelor depuse: 14.11.2023
– Afișarea rezultatelor secției dosarelor: 14.11.2023, ora 12.00
Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor candidaților se poate face în cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor.
– Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor: 16.11.2023, ora 15.00
– Proba scrisă a concursului: 22.11.2023, ora 9.00
– Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 22.11.2023, ora 14.00
– Proba interviu a concursului: 24.11.2023, ora 12.00
– Afișarea rezultatelor concursului: 24.11.2023, ora 15.00
Depunerea contestațiilor privind rezultatele concursului se poate face în cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor.
– Afișarea rezultatelor finale: 27.11.2023, ora 12.00.

Detalii suplimentare se pot obține la sediul Comunei Lugașu de Jos cu sediul în sat. Lugașu de Jos, com. Lugașu de Jos, nr. 177, jud. Bihor, tel. 0259/346.336, e-mail: lugasudejos@yahoo.com.

A) Comuna Lugașu de Jos, cu sediul în sat. Lugaşu de Jos, com. Lugașu de Jos, nr. 177, jud. Bihor, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și a art. IV, alin. (1), lit. b. și alin. (2) din O.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, după cum urmează:

1. Nivelul postului: execuție
2. Denumirea postului: 1 POST DE BUCĂTAR CALIFICAT DEBUTANT, pe perioadă nedeterminată, 8 ore/zi, nivel de studii medii
3. Gardul/Treapta profesional/profesională: M
4. Numărul de posturi: 1
5. Compartiment Cantină Socială

B) Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs:
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 la Regulamentul cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar. Documentul poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susținere a probei scrise.
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății.
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e) precum și copia certificatului de încadrare în grad de handicap (dacă este cazul) se prezintă însoțite de documentele originale, pentru a se certifica cu mențiunea ”conform cu originalul”.

Dosarele care nu îndeplinesc condițiile de participare și care nu conțin documentele solicitate vor fi respinse în cadrul selecției de dosare, organizată de către comisia de concurs.
C) Condiţii generale prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1336/08.11.2022:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza everinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Condiţii specifice de participare la concurs:
a) nivelul studiilor: studii medii cu/fără diplomă de bacalaureat,
b) certificat de calificare profesională în meseria de bucătar,
c) nivelul minima în muncă: nu este necesară.

D) Bibliografie:
– ORDIN M.S. nr. 1456/25.08.2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor si tinerilor cu modificările aduse de O.M.S. nr. 1885/2021
– ORDIN M.S.P. nr. 1563/2008 privind aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți
– Legea nr. 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar
– ORDIN M.S. nr. 976/1998 privind aprobarea Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor
E) Tematica:
1. Noţiuni privind colectarea şi evacuarea reziduurilor în condiţii de securitate
2. Noţiuni privind descrierea etapelor parcurse pentru o bună curăţenie, a regulilor pentru efectuarea curăţeniei, precum şi a controlului eficienţei curăţeniei
3. Noţiuni privind metodele folosite pentru dezinfecţie, regulile generale ale dezinfecţiei, precum şi controlul eficienţei acesteia
4. Noţiuni privind igiena personală a lucrătorului din blocul alimentar
5. Noţiuni privind echipamentul de protecţie a lucrătorului
6. Noţiuni privind funcţiunile şi circuitele funcţionale în cadrul unei unităţi
7. Noţiuni privind modul de servire a meselor în săli de grupă în grădiniţe etc

F) Calendarul concursului:
– 10.11.2023, ora.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
– 20.11.2023, ora 09.00: proba scrisă a concursului, la sediul instituției: com. Lugașu de Jos, sat. Lugașu de Jos, nr. 177, jud. Bihor;
– 22.11.2023, ora 12.00: proba interviu a concursului, la sediul instituției: com. Lugașu de Jos, sat. Lugașu de Jos, nr. 177, jud. Bihor;

Desfășurător concurs:
– Publicarea postului: 27.10.2023
– Înscrierea la concurs se va face în perioada 27.10.2023-10.11.2023, între orele 9.00-15.00 la sediul instituției: loc. Lugașu de Jos, nr. 177.
– Selecția dosarelor depuse: 14.11.2023
– Afișarea rezultatelor secției dosarelor: 14.11.2023, ora 12.00
Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor candidaților se poate face în cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor.
– Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor: 16.11.2023, ora 15.00
– Proba scrisă a concursului: 20.11.2023, ora 9.00
– Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 20.11.2023, ora 14.00
– Proba interviu a concursului: 22.11.2023, ora 12.00
– Afișarea rezultatelor concursului: 22.11.2023, ora 15.00
Depunerea contestațiilor privind rezultatele concursului se poate face în cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor.
– Afișarea rezultatelor finale: 23.11.2023, ora 12.00.

Detalii suplimentare se pot obține la sediul Comunei Lugașu de Jos cu sediul în sat. Lugașu de Jos, com. Lugașu de Jos, nr. 177, jud. Bihor, tel. 0259/346.336, e-mail: lugasudejos@yahoo.com.

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *