Apuseni Info

Ştiri și informații non stop

Sanatoriul de Pneumoftiziologie din Geoagiu organizează concurs pentru funcția de manager

Consiliul de administrație al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu organizează concurs pentru ocuparea funcției de MANAGER persoană fizică, în conformitate cu prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice, coroborat cu Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Hunedoara nr. 17/2023 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a concursului/examenului pentru selecționarea managerilor la spitalele publice aflate în subordinea Consiliului Județean Hunedoara.

Concursul se va desfășura la sediul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, Strada Sanatoriului, nr. 8, Localitatea Geoagiu, Județul Hunedoara în perioada 04.12.2023-13.12.2023.

Concursul se desfășoară în două etape, după cum urmează:

          1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs – în        data de 04.12.2023, ora 10.00 – etapă eliminatorie;

         2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management – în data de 13.12.2023, ora 10.00;

            Calendarul de desfășurare al concursului este următorul:

       1. Data publicării anunțului de concurs: la sediul spitalului, pe pagina de internet a spitalului wwwsanatoriulgeoagiu.ro, pe pagina de internet a Ministerului Sănătății, la secțiunea ,,concurs manager”  pe portalul posturi gov.ro – în data de 30.10.2023;

     2. Manifestarea intenției de vizită a candidaților la spital  la adresa de e-mail info@sanatoriulgeoagiu.ro până la data de 07.11.2023 ora 1400.

      3.Vizitarea Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu de către candidații interesați – în data de 08.11.2023 la ora 11.00, sub îndrumarea Directorului medical al spitalului;

    4. Data limită de depunere a dosarelor de concurs 01.12.2023 ora 10.00;

   5. Verificarea îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs – în data de 04.12.2023 ora 10.00;

    6. Data afișării rezultatului verificării dosarelor de înscriere la concurs 04.12.2023 ora 14.00;

    7. Data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul verificării dosarelor de înscriere 05.12.2023 ora 14.00;

    8. Data limită a soluționării contestațiilor și afișarea rezultatului contestațiilor privind verificarea dosarelor de înscriere 07.12.2023 ora 14.00;

    9. Data publicării proiectelor de management depuse de candidați care au fost declarați admiși în urma finalizării probei de verificare a dosarelor de înscriere – 07.12.2023, ora 15.00. pe site-ul spitalului wwwsanatoriulgeoagiu.ro ;

  10. Data limită a transmiterii prin e-mail la adresa concursmanager@sanatoriugeoagiu.ro a intenției de participare din partea mass-media și a oricărei persoane interesate la susținerea publică a proiectului de management – 12.12.2023 până la ora 09.00. Totodată vor fi transmise și întrebările propuse pentru candidați, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. 6) din Normele de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoana fizică;

  11. Data confirmării listei de participare a reprezentanților mass-media și a persoanelor interesate la susținerea publică a proiectului de management  – 12.12.2023 ora 10.00;

  12. Data susținerii publice a proiectului de management – 13.12.2023 ora 10.00;

  13. Data afișării rezultatului susținerii publice  a proiectului de management – 13.12.2023 ora 16.00; 

  14. Data limită de depunere a contestațiilor la proba susținerii publice a proiectului de management – în data de 14.12.2023 ora 16.00;

  15. Data limită a soluționării contestațiilor la proba susținerii publice a proiectului de management – în data de 16.12.2023 ora 16.00;

  16. Afișarea rezltatelor finale: 17.12.2023 (după finalizarea contestațiilor)

La concurs au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

    1. cunosc limba română, scris și vorbit;

    2. sunt absolvenți cu diplomă al studiilor universitare de licență sau de master în:medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, științe juridice sau științe economice;

    3. au cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor, conform legii;

    4. nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

    5. sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);

    6. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul  Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, Strada Sanatoriului, nr. 8,  Localitatea Geoagiu, Județúl Hunedoara, la Secretariat, p\nă la data de 01.12.2023 ora 10.00.          

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționeză funcția pentru care dorește să candideze;

2. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;

3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau de master în următoarele domenii:

Medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, științe juridice sau științe economice;

4. curriculum vitae;

5. adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;

6. cazierul judiciar;

7. adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;

8. declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

9. copia certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie, etc) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;

10. proiectul de management realizat de candidat;

11. declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de candidat;

12. declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost contestată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;

13. declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

             Odată cu  publicarea prezentului anunț vor fi afișate pe site-ul instituției și:

– Normele de organizare și desfășurare a concursului/examenului pentru selecționarea managerilor la spitalele publice aflate în subordinea Consiliului Județean Hunedoara nr. 17/2023

– Bibliografia de concurs

– Temele – cadru pentru proiectul de management

Informații suplimentare se pot obține la telefon:0254248884 și email:info@sanatoriulgeoagiu.ro.

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *