Apuseni Info

Ştiri și informații non stop

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad scoate la concurs funcția de director medical

Managerul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice: funcția de DIRECTOR MEDICAL – durată determinată (4 ani)

La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

a) au domiciliul stabil în România;
b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
b) sunt confirmaţi medic specialist sau medic primar;
c) au vechime de minimum 5 ani în specialitate;

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
d) copie de pe certificatul de medic specialist sau de medic primar;
e) curriculum vitae;
f) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
j) proiectul de specialitate, într-un volum de maximum 8 – 10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14.

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs, până la data de 23.11.2023, ora: 1300 la Biroul R.U.N.O.S.-Juridic din cadrul unităţii.

Locul desfăşurării concursului: la sediul unității din str. Măgura nr. 25, pavilionul II Administrativ.

Calendarul desfășurării concursului:

  • Perioada de înscriere a candidaților: 10.11.2023 – 23.11.2023, în intervalul orar 0800 – 1300
  • Selecția dosarelor de înscriere și afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 24.11.2023,ora 1400
  • Termen limită depunere contestații privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere: 27.11.2023, ora1400
  • Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere: 28.11.2023, ora 1400
  • Desfășurarea probei scrise: 05.12.2023, ora 0900
  • Susținerea proiectului și se continuă cu interviul de selecție: 05.12.2023 începând cu ora 1300
  • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 06.12.2023, ora 1000
  • Termen limită depunere contestații privind rezultatele finale ale concursului, cu excepţia interviului de selecţie: 07.12.2023, ora 1000
  • Afișarea rezultatelor finale ale concursului după contestații: 08.12.2023, ora 1000

Temele de proiect se pot obține la sediul unității din Brad str. Măgura nr.25, jud. Hunedoara, tel. 0254611050, int.223- Biroul R.U.N.O.S.-Juridic.sau pe site-ul/sediul unității

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *