Apuseni Info

Ştiri și informații non stop

Spitalul Municipal Aiud scoate la concurs postul de economist

A.) Spitalul Municipal Aiud cu sediul în Aiud, str. Spitalului  nr. 2, judetul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:

 1. Nivelul postului: execuţie

 2. Denumirea postului: economist I, post vacant, pe perioadă nedeterminată.

 3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă

B.) Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i)  curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de înscriere se depun la Sediu instituţie. Informatii la tel: 0258861816  sau de pe website:  spitalaiud. ro .

Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 05.12.2023, ora 15:00, la sediul instituţiei.

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

 Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: Superioare economice

2. Vechime în specialitatea studiilor:  3 Ani 6 Luni

3. Alte condiții: Curs achizitii publice

D.) Bibliografie şi tematică:

1.         LEGEA nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;

2.         OUG nr. 107 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice;

3.         OUG nr. 45 din 24 mai 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice;

4.         LEGEA nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

5.         HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

 Tematica

1.         Achiziții publice – Obiect, scop și principii;

2.         Definiții;

3.         Autorități cotractante;

4.         Domeniu de aplicare;

5.         Achiziția directă;

6.         Etapele procesului de achiziție publică

7.         Estimarea valorii achiziției publice și alegerea modalității de atribuire

8.         Operatori economici;

9.         Confidențialitatea;

10.       Reguli de evitare a conflictului de interese;

11.       Comisia de evaluare si modul de lucru al acestuia;

12.       Reguli aplicabile comunicărilor;

13.       Proceduri de atribuire;

14.       Instrumente și tehnici specifice de atriburie a contractelor de achiziție publică;

15.       Împărțirea pe loturi;

16.       Elaborarea documentației de atribuire;

17.       Stabilirea garanției de participare și de bună execuție;

18.       Criterii de atribuire;

19.       Document Unic de Achiziții European (DUAE);

20.       Atriburea contractelor de achizițe publică și încheierea acordurilor-cadru;

21.       Informarea candidaților/ofertanților;

22.       Dosarul achiziției și raportul procedurii;

23.       Termenul de contestare și efectele contestației;

24.       Elementele contestației;  

25.       Soluționarea contestației;

26.       Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului;

27.       Nulitatea contractelor.                                                      

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

ActivitateDataOra
Data postării/publicării anunțului20 Noiembrie 2023 
Data limită de depunere a dosarelor5 Decembrie 202315:00
Selecția dosarelor6 Decembrie 202312:00
Afișarea selecției dosarelor6 Decembrie 202313:00
Termen limită contestații ref la selecția dosarelor7 Decembrie 202313:00
Afișarea rezultatelor la contestații8 Decembrie 202313:00
Proba scrisă14 Decembrie 202309:00
Afișarea rezultatelor la proba scrisă14 Decembrie 202313:00
Termen limită contestații la proba scrisă15 Decembrie 202313:00
Afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisă15 Decembrie 202315:00
Interviul18 Decembrie 202309:00
Afișarea rezultatelor la proba de interviu18 Decembrie 202313:00
Termen limită contestații la proba de interviu19 Decembrie 202313:00
Afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu19 Decembrie 202315:00
Afișare rezultat final19 Decembrie 202315:30

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *