Apuseni Info

Ştiri și informații non stop

Spitalul Municipal Brad a scos la concurs postul de manager

Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Brad organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager- persoană fizică, la Spitalul Municipal Brad, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, în cadrul Spitalului Municipal Brad, aprobat prin Dispoziția Primarului Municipiului Brad nr.1049/15.11.2023.

Concursul pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, va avea loc la sediul Spitalului Municipal Brad, str. Spitalului, nr.3, jud.Hunedoara, în perioada 24.11.2023-16.01.2024, desfășurăndu-se în doua etape:

  1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs- etapă eliminatorie-care va avea loc în data de 28.12.2023.
  2. Etapa de susţinere publică şi de evaluare  a proiectului de management, care va avea loc în data de 10.01.2024 ora 11,00.

Persoanele fizice care se înscriu la concurs trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

    a) cunosc limba română, scris şi vorbit;

    b) sunt absolventi cu diplomă al studiilor universitare de licenţă sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, ştiinţe juridice sau ştiinţe economice și sa aibă cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor;

    c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

    d) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

    e) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

    f) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune la Biroul RUNOS din cadrul Spitalului Municipal Brad, str.Spitalului, nr.3, mun.Brad, jud.Hunedoara, până la data de 27.12.2023, ora 15,00 un dosar care trebuie să conțină următoarele documente:

    a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;

    b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;

    c) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cu diploma a studiilor universitare de licenta sau de master in medicina, specialitatea medicina, medicina dentara, specializarea medicina dentara , stiinte juridice sau stiinte economice si sa aiba cel putin 5 ani vechime in specialitatea studiilor, potrivit legii;

    d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau

doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

    e) curriculum vitae;

    f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;

    g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform <LLNK 12004   290 11 201   0 18>Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

    i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

    j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;

   k) proiectul de management realizat de candidat;

   l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;

   m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;

    n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului în data de 04.12.2023 ora 12,00 sub îndrumarea directorului medical, pentru  a se informa cu privire la problemele de la fața locului.

La susținerea proiectului de management poate participa mass-media precum și orice persoană interesată. In acest sens doritorii sunt rugați să  trimită un email privind intenția de participare, precum și întrebările propuse, pe adresa spital.brad@gmail.com pînă la data de 05.01.2024 ora 13,00 care să conțină precizarea numelui și prenumelui persoanei interesate. Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de maxim 24 de ore de la data primirii solicitării de participare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal Brad – Birou RUNOS, sau la tel. 0254-611600, int.226.

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului, temele cadru pentru proiectul de management precum și bibliografia se publică împreună cu prezentul anunț.

Loading

1 thought on “Spitalul Municipal Brad a scos la concurs postul de manager

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *