Apuseni Info

Ştiri și informații non stop

Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” din Florești a scos la concurs postul de administrator financiar

Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” din Florești a scos la concurs postul de administrator financiar.

Condiţii Specifice de participare la concurs sunt:

1. Studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență în contabilitate sau domeniul economic
2. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): operare PC (MS Office, operare baze de date, navigare Internet), nivel avansat
3. Experiența în contabilitate bugetară, în unități de învățământ și pe proiecte cu Fonduri europene, contituie avantaj
4. Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitate de lucru în echipă, capacitate de decizie rapidă, promptitudine și eficiență în executarea lucrărilor, asumarea de responsabilități, păstrarea confidențialității datelor și informațiilor, aptitudini de comunicare, abilităţi de învățare si utilizare a programelor software
5. Vechimea în specialitatea studiilor de 5 ani

Calendarul desfăşurării concursului

1. Publicarea anunțului: 05.01.2024, la avizierul unității și pe website: https://scoalasincaifloresti.ro
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs perioada: 05.01.2024-19.01.2024,
în zilele lucrătoare, între orele 11:00-14:00, la secretariatul Școala Gimnazială ,,Gheorghe Șincai” Florești, cu sediul în Com. Florești, Str. Andrei Mureșanu, Nr. 1, judeţul Cluj
3. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 19.01.2024, ora 15:00, la avizierul unității și pe website: https:// scoalasincaifloresti.ro
4. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 19.01.2024, între orele 15:00- 16:00, la secretariatul unității
5. Afişarea rezultatelor după soluţionarea contestaţiilor 22.01.2024, ora 9.00, la avizierul unității și pe website: https:// scoalasincaifloresti.ro
6. Susţinerea probei scrise: 29.01.2024, ora 9,00, la sediul unității
7. Afișarea rezultatelor probei scrise 29.01.2024, ora 14,00, la avizierul unității și pe website: https:// scoalasincaifloresti.ro
8. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei scrise 29.01.2024, între orele 14,00-14,30, la sediul instituției
9. Afişarea rezultatelor după soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă 29.01.2024, ora 15,30 la avizierul unității și pe website: https:// scoalasincaifloresti.ro
10. Afişarea rezultatelor finale 29.01.2024, ora 16,00, la avizierul unității și pe website: https:// scoalasincaifloresti.ro

Dosarele de concurs se pot depune în perioada 05.01.2024-19.01.2024, la sediul Școlii Gimnazoale ”Gheorghe Șincai” din Florești, com. Florești, Str. Andrei Mureșanu, Nr.1, Jud. Cluj, şi vor conţine următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european

2. BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului vacant de ADMINISTRATOR FINANCIAR
• Legea Educației Naționale, Legea nr.1/2011 actualizată; L 198/2023
• Legea nr.53 din 24.01.2003- Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare- republicată;
• Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare;
• Legea 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
• OMFP 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiuni de aplicare a acestuia cu modificările și completările ulterioare;
• OMFP 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, publicate în M.Of. 37/2003, cu modificările ulterioare;
• Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările ulterioare;
• HG. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
• OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
• HG 569/2015 norme metodologice privind decontarea cheltuielilor privind naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar;
• OMFP 923/2014 privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la exercitarea CFP și modificările ulterioare ;
• OMFP 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
• Hotărâre nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegării si detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului;
• Legea 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
• HOTARARE nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, cu modificarile si completarile ulterioare

Școala Gimnazială ,,Gheorghe Șincai”
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la nr. de telefon 0264-265134, mail scoala_sincai_floresti@yahoo.com.
Persoana de contact Marian Monica , având funcția de secretar șef.

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *