Apuseni Info

Ştiri și informații non stop

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad a scos la concurs două locuri de muncă: șef serviciu și inginer de sistem

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad cu sediul în Brad str. Măgura nr. 25, județul Hunedoara organizează concurs în vederea ocupării următoarelor posturi unice vacante, pe perioada nedeterminată, cu normă întreagă, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336 / 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice :
• 1 post Șef Serviciu gradul II în cadrul Serviciul R.U.N.O.S. – Juridic și Tehnico-Administrativ;
• 1 post inginer de sistem II în cadrul Compartimentului Tehnic

Condiții de participare
Condiții generale:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiții specifice pentru postul de șef serviciu:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul tehnic – inginerie;
– 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

Condiții specifice pentru postul de inginer:
– diplomă de licență în specialitatea postului: inginerie – informatică
– minim 6 luni vechime în activitatea de inginerie – informatică

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la H.G nr. 1.336/2022;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
Dosarele de concurs vor fi depuse la sediul unității, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv în perioada 13.03.2024 – 28.03.2024 inclusiv, până la ora 1500 sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid sau poşta electronică (pe adresa sanatoriul.brad@yahoo.com) înăuntrul termenului prevăzut mai sus. Transmiterea documentelor prin poşta electronică se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă. Documentele dosarului de concurs vor fi transmise în ordinea menționată mai sus. Răspunderea pentru depunerea corectă și completă a documentației revine candidatului. Depunerea documentației la o altă adresa decât cea indicată în prezentul anunţ sau după termenul limită precizat, atrag automat excluderea/respingerea dosarului candidatului. Candidații care optează pentru transmiterea documentelor prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid sau poşta electronică au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la lit. b) – e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise. Documentele solicitate în copie, care presupun certificarea pentru conformitate cu originalul, vor fi prezentate împreună cu originalul.

Calendarul desfășurării concursurilor:

Data / ora Acțiunea
13.03.2024 – 28.03.2024 până la ora 15 depunerea dosarelor de concurs
29.03.2024 selecția dosarelor
01.04.2024 ora 10 afișarea rezultatelor in urma selecției dosarelor
02.04.2024 până la ora 10 depunerea contestațiilor pentru dosarele de concurs respinse la selecție
03.04.2024 afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor pentru dosarele de concurs respinse la selecție
04.04.2024 ora 1000 proba scrisă pentru postul de șef serviciu
04.04.2024 ora 1400 afișarea rezultatelor la proba scrisă
05.04.2024 ora 1000 proba scrisă pentru postul de inginer
05.04.2024 ora 1400 afișarea rezultatelor la proba scrisă
09.04.2024 ora 1000 proba interviu postul de șef serviciu
09.04.2024 ora 1400 afișarea rezultatelor la proba interviu
10.04.2024 ora 1000 proba interviu postul de inginer
10.04.2024 ora 1400 afișarea rezultatelor la proba interviu
16.04.2024 ora 1000 afișarea rezultatelor finale ale concursului

După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane sau, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau probei practice şi al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se realizează prin afişare la sediul unității şi pe pagina de internet a acesteia, la secţiunea special creată în acest scop, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
Rezultatele finale se afişează la sediul unității şi pe pagina de internet a acesteia, la secţiunea special creată în acest scop, în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor soluţionării contestaţiilor pentru ultima probă, prin specificarea menţiunii „admis” sau „respins”.

Bibliografii
A. pentru postul de Șef Serviciu:
1. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare – Titlul VII – Spitale;
2. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată;
7. Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
10. HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
11. HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
12. HG nr.343/2017 de modificare a HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
13. OMS nr.914/2006 privind aprobarea normelor și condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației de funcționare, cu modificările și completările ulterioare;
14. OMS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestuionarea deșeurilor rezultate din activități medicale;
15. OMS nr.1025/2000 – Norme tehnice privind unitățile de spălătorie din unitățile sanitare;
16. Ordin nr.2412/2022 pentru aprobarea reglementării tehnice ”Normativ pentru construcții spitalicești”, indicativ NP 015-2022
B. pentru postul de inginer de sistem:
1. Perry, Greg, Microsoft Office 2007 – 5 în 1, Editura Teora USA LLC, București, 2007.
2. Jurca Ioan, Sistem de operare, Editura de Vest, Timișoara, 2001.
3. Peterson, Lary, Bruce, S. Davie, Reţele de calculatoare: o abordare sistemică, Editura ALL Educațional, București, 2001.
4. Cerchez, Emanuela, Marinel, Șerban, PC pas cu pas, Editura Polirom, Iași, 2005.
5. Site-ul oficial Microsoft
6. Sistemul DRG – site www.drg.ro;
7. Sistemul SIUI – site Portalul CNAS – SIUI.
TEMATICA :
1. Sisteme de operare Windows 7/10, Windows Server
a) Instalare si configurare statiilor de lucru : sistem de operare, drivere, aplicatii, echipamente periferice
b) Instalare si configurare pachete software sub Windows .Securitate si vulnerabilitate informatica
2. Servicii ( aplicatii ) Internet si protocoale la nivelul de aplicatie ( mail, World Wide Web, transfer de fisiere,etc)
3. Retele ce calculatoare : topologii, protocoale, instalarea, configurarea si administrarea unui server
4. Cunostinte despre echipamente de retea ( switch-uri, access point, routere)
5. Configuratie echipamente si administratie retele LAN; WLAN. Cunostinte securitate : acces, control, retele
7. Calculatoare arhitectura, componente, diagnosticare defecte, depanare
Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul R.U.N.O.S.-Juridic, tel.: 254611050, int. 223.

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *