Apuseni Info

Ştiri și informații non stop

Spitalul Municipal Turda organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager 

Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Turda organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică pentru Spitalul Municipal Turda, în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 1520/2016 și ale Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, aprobat prin dispoziția nr. 174/28.02.2020 emisă de Primăria Municipiului Turda.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Turda, str. Andrei Mureșanu, nr. 12-16, în perioada 15 aprilie 2024 – 26 aprilie 2024.

Persoanele fizice care se înscriu la concurs trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele criterii:
a) cunosc limba română, scris și vorbit;
b) sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico – financiar sau
juridic;
c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar,
agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform
legii;
e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni comise cu intenție, cu excepția
situației în care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Concursul se va desfășura în două etape, după cum urmează:
1) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapa eliminatorie va fi în data de 15 aprilie 2024 ora 09:00.
– rezultatul verificării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Spitalului Municipal Turda care organizează concursul de ocupare a funcției de manager și concomitent se publică pe pagina de internet a acestuia în data de 15 aprilie 2024 ora 12:00.
2) etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management se va desfășura la data de 24 aprilie 2024 ora 09:00.

Calendarul de desfășurare al concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la
Spitalul Municipal Turda este următorul:

Data: Activitatea:
14.03.2024 Data publicării anunțului scoaterii la concurs a funcției de manager persoană fizică – conform legislaței în vigoare.
14.03.2024 – 12.04.2024 Perioada de depunere a dosarelor, de luni până vineri, in intervalul orar 08:00 – 13:00.
25.03.2024 ora 12:00 Data organizării vizitei în Spitalul Municipal Turda a candidaților.
15.04.2024 ora 09:00 Verificarea dosarelor de concurs.
15.04.2024 ora 12:00 Data afișării rezultatului selecției dosarelor.
16.04.2024 ora 12:00 Data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul verificării dosarelor.
17.04.2024 ora 12:00 Data soluționării contestațiilor și afișarea rezultatului contestațiilor privind verificarea dosarelor.
18.04.2024 Data publicării proiectelor de management pe site-ul spitalului.
24.04.2024 ora 09:00 Data susținerii publice a proiectului de management.
24.04.2024 ora 12:00 Data afișării rezultatului susținerii publice a proiectului de management.
25.04.2024 ora 12:00 Data limită de depunere a contestațiilor la proba susținerii publice a proiectului de management.
26.04.2024 ora 12:00 Data soluționării contestațiilor la proba susținerii publice a proiectului de management.
26.04.2024 ora 13:00 Data afișării rezultatului contestațiilor la proba susținerii publice a proiectului de management.
26.04.2024 ora 13:30 Data limită de afișare a rezultatelor finale.
Înscrierea candidaților la concurs se face la sediul Spitalului Municipal Turda, str. Andrei Mureșanu
nr. 12-16, până la data de 12 aprilie 2024 ora 13:00 (secretariatul instituției).

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar, ori diploma de masterat sau doctorat în management sanitar, economic și administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
e) curriculum vitae;
f) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
g) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
h) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
i) declarație pe proprie răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie, etc.) prin care candidatul
și-a schimbat numele, după caz;
k) proiectul de management realizat de candidat;
l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere;
Relații suplimentare se pot obține la tel: 0264/311578 sau pe adresa de e-mail: spitalmunicipalturda@yahoo.com.

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *