Apuseni Info

Ştiri și informații non stop

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu a scos la concurs postul de director medical

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu a scos la concurs postul de director medical

Managerul Snatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice:

funcția de – DIRECTOR MEDICAL – durată determinată

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

CRITERII GENERALE sunt urmatoarele  :

a) au domiciliul stabil în România;

b) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei  infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

CRITERII SPECIFICE sunt urmatoarele:

a) sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă

 în domeniul medicină, specializarea medicină;

b) sunt confirmați cel puțin medic specialist;

c) au minim 5 ani vechime în specialitatea respectivă;

DOSARUL DE ÎNSCRIERE trebuie să conțină următoarele:

a) cererea de înscriere;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;

d) copie de pe certificatul de medic specialist;

e) curriculum vitae;

f) adeverința care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;

g) cazierul judiciar;

h) declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;

i) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

j) proiectul de specialitate ;

   Dosarul de înscriere la concurs se depune până la data de 25.03.2024, ora 16,00 la Compartimentul R.U.N.O.S din cadrul unității

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Candidații al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestație în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestația se soluționează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisie.

Proiectul de specialitate (dintre temele propuse) trebuie să fie realizat individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate într-un volum de maximum 8 – 10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 la un rând și trebuie să fie depus la înscriere.

Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:

 • Test grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică;
 • susținerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 • interviul de selecție;      

Locul desfășurării concursului : la sediul unității din str. Sanatoriului, nr. 8.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0254/248884, interior 143 – Comp. R.U.N.O.S.

Calendarul desfasurarii concursului:

 • Perioada de înscriere a candidaților: 12.03.2024-25.03.2024,în intervalul orar 08,00-16,00
 • Selecția dosarelor de înscriere și afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 26.03.2024, ora 14,00
 • Termen limită depunere contestații privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere: 27.03.2024, ora 14,00
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere: 28.03.2024, ora 14,00
 • Desfășurarea probei scrise: 01.04.2024, ora 09,00
 • Susținerea proiectului și se continuă cu interviul de selecție: 01.04.2024 începând cu ora 13,00
 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 02.04.2024, ora 10,00
 • Termen limită depunere contestații privind rezultatele finale ale concursului,cu excepția interviului de selecție: 03.04.2024, ora 10,00
 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului după contestații: 04.04.2024, ora 10,00

Pentru a fi declarați admiși,candidații trebuie să obțină în cadrul concursului/examenului media finală cel puțin 7,00 iar la fiecare probă minimum nota 6,00.Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale,ca medie aritmetică a notelor obținute la probele de evaluare.

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *